ครูหน่อง

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
team meeting

ความเชี่ยวชาญด้านงานสอน

reporting

 

เคมี (NETSAT KKU)

reporting

 

เคมี (A-Level)

reporting

 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-Level)

reporting

 

วิทยาศาสตร์ (0-NET)

ผลงานด้านงานเขียนหนังสือ

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศ การเรียนการสอน


Workspace Desktop