ครูสิทธิ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
team meeting

ความเชี่ยวชาญด้านงานสอน

reporting

 

ภาษาไทย (NETSAT KKU)

reporting

 

ภาษาไทย (A-Level)

reporting

 

วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (TPAT1)

reporting

 

การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2-92)

reporting

 

สมรรถนะการทำงาน (TGAT3-93)

reporting

 

ภาษาไทย (O-NET)

ผลงานด้านงานเขียนหนังสือ

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศ การเรียนการสอน


Workspace Desktop